Chronologický přehled, historie Templářského řádu

Související:

Statistika:

dnes: 8

poslední měsíc: 565


Anketa:

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano (26.9 %)

Ještě je co zlepšovat (31.9 %)

Ne (40.4 %)

Chronologická historie Templářského řádu

1071 - porážka byzantského vojska u Manzikertu

1088 - v březnu byl zvolen papežem Odo z Lagery. Svého pontifikátu se ujal pod jménem Urban II

1090 - ve Fontaines-les-Dijon se Tiscelinovi a Alethy de Montbard narodil syn Bernard, později známý jako Bernard z Clairvaux

1095 - březen, církevní sněm v Piacenze. Byzanští vyslanci přednesli žádost o pomoc proti saracénům.

27. listopadu, na konci církevního sněmu v Clermontu, papež Urban II. při svém kázání před branami města vyzval knížata a lid k výpravě za osvobození svatého hrobu z rukou nevěřících. Později bude nazvaná I. křížová výprava. Sešlo se tolik lidí, že kázání muselo být přeloženo z katedrály, kde se konal sněm, pod širé nebe. Přihlížející lid byl stržen jeho projevem a papež se musel několikrát odmlčet, jelikož ho přehlušoval křik lidu "Bůh to chce"

v následujícím měsíci se vydává na pochod tzv. lidová výprava pod vedením mnicha Petra Amienského, zvaného Petr Poustevník

1096 - vyráží hlavní část vojska první křížové výpravy.

1099 - 15. července, dobytí Jeruzaléma.

22. července, založení Jeruzalémského království, jeho součástí byla hrabství Edessa, Tripolis a knížectví Antiochie. V jeho čele stanul Godefroi de Buillon, jeden z vůdců výpravy s titulem "Advocatus Santi Sepulchri" (Ochránce Božího hrobu)

1100 - 18. července zemřel Godefroi de Buillon, po jeho smrti se vlády chopil jeho bratr Balduin, který se nechal titulovat jako král Jeruzalémský, Balduin I.

1104 - kníže antiochijský Bohemund po porážce křižáku u Harránu odjel do Evropy verbovat muže. Vládu v Antiochii předal svému synovci Tankrédovi. Bohemund zemřel v evropě při přípravách k odjezdu roku 1111.

hrabě Hugues de Chmpagne se vydává na svou první poutní cestu do svaté země. V jeho doprovodu je i Hugo de Payns, budoucí první velmistr Templářů.

dobytí Akonu

1109 - v červenci se křižáci zmocnili Tripolisu a vytvořili zde Tripoliské hrabství

1112 - zemřel kníže Antiochie Tankréd, po jeho smrti se vlády ujal jeho synovec Roger

mladý Bernard se svými 35 příbuznými vstupuje do kláštera v Citeaux.

1114 - druhá cesta Huguese de Champagne a Huga de Payns do Svaté země. Po této výpravě zůstal Hugo de Payns na trvalo v Palestině

1115 - hrabě Hugues de Champagne daroval klášteru v Citeaux pozemky, na které byl vyslán svým představeným, opatem Etienem Hardingem, mnich Bernard, aby zde založil nové opatství Clairvaux

15. září bitva u Dánís: Spojené vojsko křížáků a syrských velmožů porazilo sultánovo vojsko vedené jeho vojevůdcem emírem Bursukem

1118 (1119) - založení bratrstva při Chrámu Svateho Hrobu, které se nazývalo Chudí rytíři Kristovi. Prvních devět mužů složilo slib chudoby, čistoty a poslušnosti do rukou Jeruzalémského patriarchy, Warmunda de Picquigny. Byla jim dána povinnost chránit co možná nejdále cesty a silnice před výpady lapků a útočníků, zvláště s ohledem na bezpečnost poutníků.

1118 -14. dubna, na Velikonoce byl korunován Balduin de Bourg na krále Jeruzalémského, nadále zvaný Balduin II.

1119 - 28.června, bitva u al-Balátu. Muslimskému vojsku veleli Nadžmuddín Ílghází a damašský atabek Tugtekin. Křižáci byli drtivě poraženi, mimo mnoho jiných padl i kníže Antiochie a švagr jeruzalémského krále Balduina II, Roger. Pozdějšími kronikáři byla bitva nazvána "Krvavé pole". Podle jednoho muslimského kronikáře se do Antiochie vrátilo asi dvacet bojovníků.

14. srpna druhá bitva u Dánís. Po porážce antiochijského vojska a smrti knížete Rogera u al-Balátu vytáhl do pole jeruzalémský král Balduin II a utkal se s vojskem emira Ílgházího. bitva dopadla nerozhodně.

1120 - v lednu se konalo shromáždění církevních prelátů a světských vůdců království v Nábulusu. 23. ledna vydali řadu nařízení, mimo jiné souhlasili s tím, že "bratrstvo je právoplatným řeholním řádem" a král Balduin II. jim věnoval své sídlo v mešitě Al- Aksa na Chrámové hoře v Jeruzalémě a přilehlé pozemky. Od té doby jsou nazýváni Chudí Rytíři Chrámu, Templu, neboli Templáři.

1120 - Fulko z Anjou se při své pouti stal přidruženým členem bratrstva a přiřkl mu roční rentu.

1126 - vlády v Antiochii se ujal Bohemund II, syn Bohemunda

1127 - šest členů Řádu se vydalo do Evropy s doporučujícím dopisem pro Bernarda z Clairvaux, aby získali od papeže potvrzení svého Řádu a řádové regule.

Zengí (Immaduddín Zengí ibn Kasimuddaula Ak Sonkur al- Bursukí) byl v září jmenován seldžuckým sultánem Mahmúdem atabegem Mosulu.

1129 - 13. ledna, církevní koncil v Troyes v Champagni, na kterém byl Řádu potvrzen jeho status a byly mu předány první, latinsky psané stanovy, regule.

1131 - při výpravě proti Zengímu zahynul kníže antiochijský Bohemund II

31. srpna zemřel král Jeruzalémský, Balduin II.

v září byl korunován nový král, Fulko z Anjou, manžel dcery Balduina II. Melisendy

1136 - 24.května, zemřel Hugo de Payns

1139 - 25. března byla vydána bula "Omne datum optimum"

1140 - Robert de Craon, velmistr templářů, nechal vyhotovit francouzsky psanou verzi řádových regulí, doplněnou o nové body vztahující se k bule Omne datum optimum.

1143 - 9.února byla vydána bula "Milites Templí"

10. nebo 13. listopadu zemřel jeruzalémský král Fulko z Anjou

1144 - 24. prosince dobyl Zengí Edessu

1145 - 7. dubna byla vydána bula "Militia Dei"

1146 - 31. března se konal projev Bernarda z Clairvaux ve Vézelay vybízející ke 2. křížové výpravě.

na Velikonoce, 27.dubna se konala v Paříži Řádová kapitula před odjezdem na 2. křížovou výpravu při níž papež Evženem III. udělil templářům právo nosit na oblečení pro ně typický červený kříž.

14.září byl spáchán atentát na Zengího

1148 - 24. července započala křižácká armáda jeruzalémského království a II. křížové výpravy neúspěšné obléhání Damašku

1149 - 13. ledna zemřel velmistr templářů Rober de Craon

v lednu byl velmistrem Templářů zvolen Everard de Bares

v říjnu zemřel egyptský chalífa al-Háfiz (vládl od října 1130), po něm nastoupil jeho nejmladší syn az-Záfir

1152 - Everard de Bares odstoupil ze své funkce velmistra templářů a vstoupil k Cisterciákum jako obyčejný mnich. V roce 1175 zemřel.

Bernar de Tremlay zvolen novým velmistrem

1153 - 16. srpna padl velmistr templářů Bernard de Tremlay spolu s asi čtyřiceti dalšími templáři při dobývání Askalonu. Po něm nastoupil André de Montbard, jeden ze zakladatelů templářů a strýc Bernarda z Clairvaux

20. srpna zemřel Bernard z Clairvaux

22. srpna dobytí Askalonu

1154 - 15.dubna byl v Káhiře zavražděn kalifa az-Zefira svým vezírem Abásem a jeho synem. Abás se synem se pokusil ujmout moci v Káhiře, nechali zabít bratry chálify az-Zefira. Nakonec museli na konci května prchnout z Egypta. Při útěku 7. června byli přepadeni templářskou hlídkou v poušti, Abás byl v potyčce zabit a jeho syn Násir-ed-Din Nasr byl zajat. Ten byl za vysokou sumu 60 000 zlatých dinárů prodán vdovám po zavražděném kalifovi. Byl mučen a nakonec sťat, jeho mrtvolu nakonec přibili na káhirskou bránu az-Zavíla

1156 - 17. ledna zemřel André de Montbard, velmistr templářů a jeden ze zakladatelů

novým velmistrem templářů se stal Bertrand de Blanquefort

1160 - byl zajat Renauld de Chatillon a uvězněn Nur-ed-Dínem

1162 - v únoru zemřel král Jeruzaléma Balduin III. Po jeho smrti vládl jeho bratr Amalrich

1165 - templáři byli nuceni se vzdát po obležení na hradě Sidon Nur-ed-Dínovi

1168 - templáři se odmítli zúčastnit tažení proti Egyptu pořádaném králem Amalrichem

1169 - 2. ledna zemřel velmistr templářů Bertrand de Blanquefort

1170 - obležení templářského hradu Bahras, bratrem byzantského císaře Mlehem za podpory Nur-ed-Dina

obležení templářského hradu Daron, nedaleko Gazy Saladinem. Král Amalrich spolu s templářským vojskem z Gazy donutil Saladina k ústupu. Ten využil situace a dobyl slabě chráněnou Gazu

1174 - na jaře zemřel vládce Sýrie Nur-ed-Dín

v červenci zemřel král Amalrich na úplavici

obležení Gazy Saladinem

25.listopadu porazilo spojené vojsko templářů a krale Balduina IV. Saladina u Montgisardu

1176 - po šestnáctiletém zajetí by propuštěn Renauld de Chatillon

1179 - 8.října porazil Saladin vojsko krále Balduina IV. v Bejrutu. Mimo jiné byl zajat i velmistr templářů Eudese de Sain- Amand. Zemřel ve vězení v Damašku v roce 1180.

Po této porážce následovalo dohodnuté příměří mezi Saladinem a Balduinem IV.

1181 - zemřel syn a následník Nur-ed-Dína

1184 - 30. září zemřel velmistr templářů Arnaud de Torroge

1185 - zemřel král Jeruzaléma Balduin IV.

1187 - 4.července bylo poraženo křižácké vojsko Jeruzalémského království a rytířských Řádů pod velením krále Guye de Lusignan nedaleko Genazaretského jezera u horského hřbetu poblíž osady Hattín egyptským sultánem Saladinem. Král Guy byl zajat spolu se spoustou rytířu. Všichni rytíři vojenských Řádu byli na místě bitvy popraveni.

1193 - zemřel Saladin

1291 - 18. června dobití Akry (Akonu) muslimy

14. srpna vyklidili templáři bez boje hrad Athlit

1307 - 13. října v časných ranních hodinách bylo ve francouzském království na rozkaz krále Filipa IV. zahájeno zatýkání templářů. Bylo jich uvězněno více než 5000, jen několika se podařilo včas zmizet.

Nabídka gravírování a řezání laserem, výroba dárků a štítků | Aquaskipper na Jablonecké přehradě | Řezané květiny a výzdoba interérů | Váš odkaz zde